Statut Fundacji „naKole”

.

 ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja naKole, zwana dalej Fundacją, ustanowiona zostaje przez: Karolinę Włodarską oraz Alicję Stelmaszczyk zwane dalej „fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marcin Bryła w kancelarii notarialnej w Opolu, ul. Kościuszki 24/1, w dniu 09.04.2018 r.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.


  §4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

 1. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych zrzeszeń, organizacji oraz stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.
 2. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.

§6

Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja naKole.

§7

Fundacja może używać godła, logotypu i odznak według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji.

§8

 1. Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku, mającego służyć realizacji określonych w statucie celów.
 2. Fundacja prowadzi działalność pożytku społecznego na rzecz ogółu społeczności,
  a w szczególności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej lub materialnej.
 3. Fundacja może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji.

§9

Celem fundacji jest :

 1. Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej, sportu, a także rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, polegających na:
  1. rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci z ośrodków szkolno-wychowawczych,
  2. umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami wykorzystania  majątku Fundacji na zasadach preferencyjnych w stosunku do zasad dotyczących pozostałych osób,
  3. integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami,
  4. promocji zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami,
  5. aktywizacji osób z niepełnosprawnościami,
  6. budowanie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa, poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy w środowisku osób z niepełnosprawnościami,
  7. wspieranie działalności społecznej mającej na celu ograniczenie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami,
 2. Promowanie aktywności sportowej osób z niepełnosprawnościami.
 3. Wprowadzanie innowacyjnych i nowatorskich systemów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – świadczenie usług poradniczych, ogólnych i specjalnych.
 4. Wprowadzanie w życie innowacyjnych rozwiązań systemowych, usprawniających
  w sposób kompleksowy sytuację życiową osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
 5. Organizowanie i prowadzenie jednostek świadczących profesjonalne usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Gromadzenie i dystrybucja informacji na temat wsparcia osób z niepełnosprawnościami usługą asystenta osoby z niepełnosprawnością.
 7. Koordynacja działań instytucji na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.
 8. Pomoc merytoryczna o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym,   świadczona zwłaszcza osobom, zagrożonym wykluczeniem społecznym – w tym osobom z niepełnosprawnościami.
 9. Rozwój racjonalizacyjnych modeli polityki społecznej i edukacji.
 10. Edukacja społeczna oparta na zasadach integracji.
 11. Zwiększenie aktywności oraz integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami.
 12. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu.
 13. Dążenie do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
 14. Promowanie równego uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, zawodowym i społecznym , zwłaszcza kobiet z niepełnosprawnościami.
 15. Wspieranie postaw twórczych i artystycznych osób ze środowisk, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 16. Wspieranie działań twórczych osób z niepełnosprawnościami, w tym promocja profesjonalnych artystów z niepełnosprawnościami.
 17. Wspieranie działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego.
 18. Inicjowanie i wspieranie działań zapobiegających patologiom społecznym w tym uzależnieniom.
 19. Działanie na rzecz budowania i pogłębiania dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań i tradycji.
 20. Rozwijanie świadomości i propagowanie wiedzy regionalnej, narodowej i europejskiej.
 21. Promowanie wolontariatu.

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną działalność statutową polegającą na:

 1. Upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz rehabilitacji i czynnego wypoczynku w środowisku osób z niepełnosprawnościami, a także organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w tym zakresie,
 2. Promowaniu inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami, oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. Organizowaniu imprez, szkoleń i spotkań integrujących z osobami
  z niepełnosprawnościami,
 4. Objęciu zakresem swojej działalności osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci z placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych,
 5. Organizowaniu, promowaniu imprez i wydarzeń sportowych,
 6. Organizowaniu i promowaniu imprez oraz innych wydarzeń artystycznych,
 7. Organizowaniu koncertów, sympozjów, konferencji, warsztatów i konkursów,
 8. Prowadzeniu działalności oświatowej i wydawniczej,
 9. Tworzeniu i opracowywaniu programów edukacyjnych i szkoleniowych,
 10. Wydawaniu pism, biuletynów, książek i innych publikacji,
 11. Tworzeniu filmów edukacyjnych oraz prowadzeniu kampanii społecznych,
 12. Tworzeniu sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku miejskim i wiejskim,
 13. Tworzeniu sieci lokalnych grup integracyjnych wspierających osoby ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 14. Obejmowaniu indywidualną opieką osób z niepełnosprawnościami o ponadprzeciętnych uzdolnieniach np. sportowych lub artystycznych.
 15. Prowadzeniu działalności dobroczynnej i charytatywnej oraz realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.
 16. Promowaniu i reklamowaniu usług wykorzystywanych przez osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i  opiekunów,
 17. Tworzeniu i prowadzeniu portali internetowych, doradztwa personalnego, świadczonego na rzecz osób zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym głównie dla osób z niepełnosprawnościami.
 18. Współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Fundacji.

Przedmiotem działalności pożytku publicznego prowadzonego przez Fundację jest:

 1. Działalność wspomagająca edukację.
 2. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
 3. Działalność obiektów kulturalnych.
 4. Działalność obiektów sportowych.
 5. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
 6. Pozostała działalność związana ze sportem.
 7. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 8. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób z niepełnosprawnościami
 9. Wydawanie książek.
 10. Pozostała działalność wydawnicza.
 11. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
 12. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

ROZDZIAŁ III
Władze Fundacji.

§11

Władzami fundacji są:

 1. Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji.
 3. Zarząd Terenowej Jednostki Organizacyjnej

§12

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli Fundacji i składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu )osób.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy i jest ona powołany na czas nieokreślony. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 5. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona jej Przewodniczącego.
 6. Do zadań Rady nadzorczej należą:
  1. kontrola wszelkich form działalności Fundacji,
  2. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
  3. uczestniczenie w zebraniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym.
  4. kontroli prawidłowości prowadzonych dokumentów finansowych.
 7. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.
 8. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej Członków.
 9. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
  2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 10. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, za wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§13

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd jest wieloosobowy, a w jego skład może wchodzić do 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków którzy są powołani na następujące funkcje
  1. Prezes zarządu
  2. Wiceprezes zarządu
  3. (jeżeli dotyczy):Członek lub Członkowie Zarządu.
 3. Uchwały są powoływane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa jest decydujący.
 4. Pierwszy skład Zarządu powołuje fundator i jest on powołany na czas nieokreślony. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd .
 5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach tj.
  1. nienależyte wypełnianie funkcji Członka Zarządu
  2. istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji

odwołanie członka Zarządu, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 8 składają Prezes i Wiceprezes Zarządu.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes  Fundacji.
 3. Do zadań zarządu należy:
  1. opracowanie rocznych i wieloletnich działań Fundacji,
  2. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn, zapisów,
  5. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiedzialność za realizację jej celów statutowych,
  6. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów,
  7. podejmowanie decyzji o powołaniu terenowych jednostek organizacyjnych Fundacji,
  8. zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania terytorialnych jednostek organizacyjnych Fundacji,
  9. możliwość udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju zastrzeżonych do jego kompetencji,
  10. możliwość uchylenia w każdym czasie uchwały władz terytorialnych jednostek organizacyjnych Fundacji sprzecznych z obowiązującym prawem, Statutem Fundacji lub uchwałami wydanymi na jego podstawie, lub sprzecznych z interesami fundacji.
  11. ustalanie warunków i wysokości środków pozostających w dyspozycji Zarządu Terenowej Jednostki Organizacyjnej, przeznaczonych na jej funkcjonowanie i na realizację celów statutowych Fundacji.
  12. ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji u warunkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 23 kwietna 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie,
  13. w terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego składanie Radzie Fundacji każdorazowo terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego corocznego pisemnego sprawozdania ze swej działalności.
  14. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu pozostałego majątku Fundacji.
 4. Zarząd kieruje sprawami wewnętrznymi w formie uchwał lub zarządzeń Prezesa Zarządu.
 5. Członkowie zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§14

 • Zarząd Terenowej Jednostki Organizacyjnej
 1. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej (zwany dalej Zarządem Terenowym) powoływany jest na czas nieokreślony
 2. Zarząd Terenowy może być jednoosobowy i wieloosobowy. Skład Zarządu Terenowego powoływany i odwoływany jest przez Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku Zarządu Terenowego jednoosobowego, Członek Zarządu pełni funkcje Terenowego Dyrektora Zarządu.
 4. W przypadku  Zarządu Terenowego wieloosobowego, w jego skład może wchodzić od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków, którzy są powołani na następujące funkcje:
  1. Dyrektor Terytorialny Zarządu
  2. Wicedyrektor  Terytorialny Zarządu
  3. Sekretarz Terytorialny Zarządu
  4. Członek Terytorialny Zarządu
  5. Członek Terytorialny Zarządu
 5. Terytorialna Jednostka Organizacyjna Fundacji działa wyłącznie na podstawie statutu Fundacji i regulaminu organizacyjnego terenowych jednostek organizacyjnych Fundacji.
 6. W sprawach niemajątkowych do reprezentowania Terenowego Oddziału Fundacji uprawniony jest Dyrektor lub Dyrektor jednodobowo.
 7. Oddział Terenowy w sprawach majątkowych reprezentowany jest przez dwóch Członków Zarządu w tym Dyrektora i Wicedyrektora.  
 8. Zarząd Terenowy może zaciągać samodzielnie zobowiązania w wysokości salda ustalonego przez Zarząd Fundacji dla poszczególnego Oddziału.
 9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w wysokości po wyżej 5.000,00 zł. Wymagane jest upoważnienie prezesa lub wiceprezesa.
 10. Zarząd Terenowy podejmuje decyzje e sprawach majątkowych i niemajątkowych w formie uchwały.
 11. Uchwały Zarządu Terenowego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Dyrektora lub Wicedyrektora. W przypadku równości głosów głos Dyrektora jest decydujący.
 12. Uchwały Zarządu Terenowego powinny być przesłane w przeciągu 14 dni roboczych do Zarządu Fundacji, pod rygorem nieważności.
 13. Odwołanie z Zarządu Terenowego może nastąpić w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji przez członka Zarządu Terenowego,
  2. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Terenowego,
  3. istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji przez członka Zarządu Terenowego.
  4. z chwilą odwołania członka Zarządu Terenowego z Zarządu Terenowego na mocy uchwały Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
Majątek Fundacji.

§15

Majątek Fundacji stanowią:

  1. Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej … zł, wymieniony w Akcie Fundacyjnym,
  2. nieruchomości, ruchomości i fundusze,
  3. Majątek Fundacji może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji,  oraz pokrywania kosztów działalności Fundacji.

§16

Źródłami powstania majątku Fundacji są:

 1. dotacje i subwencje,
 2. darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
 3. dochody z nieruchomości i ruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,
 4. wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

§17

Działalność odpłatna i nieodpłatna Fundacji:

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na prowadzenie jej działalności statutowej. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§18

Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników, oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§19

 1. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
 2. Rozwiązanie Fundacji może nastąpić na mocy uchwały Zarządu Fundacji, podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich Członków Zarządu Fundacji, w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

§20

 1. W przypadku postawienia Fundacji w stan likwidacji, likwidatorem jest Prezes Zarządu Fundacji. W razie nie objęcia funkcji likwidatora przez Prezesa Zarządu. Rada Fundacji wyznacza na likwidatora inną osobę.
 2. Likwidator sporządza bilans otwarcia oraz zamknięcia procesu likwidacji.
 3. Majątek fundacji pozostały po przeprowadzonym procesie likwidacji Fundacji, Fundator przekazuje na rzecz wybranej przez siebie Fundacji, Stowarzyszenia lub Spółdzielni Socjalnej.

§21

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie lub budzących wątpliwości

 1. kompetencję do dokonywania wykładni Statutu posiada Zarząd Fundacji,
 2. stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy O Fundacjach.

Fundator