Regulamin Wolontariatu

Regulamin określa ogólne zasady współpracy między Fundacją naKole z siedzibą w Opolu przy ul. Mikołaja 4/7, zwaną dalej Fundacją, a osobą podejmującą współpracę na zasadzie porozumienia przewidzianego w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r., nr 96, poz. 873), zwaną w dalszej części Wolontariuszem.

§ 1

1. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w

a) Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami),
b) niniejszym Regulaminie,
c) porozumieniu zawartym z Wolontariuszem,

2. Wolontariuszem może zostać każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu f,
b) korzysta z pełni praw publicznych,
c) utożsamia się z celami statutowymi Wolontariatu i Fundacji,
d) deklaruje chęć ich realizacji,
e) nie był karany za przestępstwo z oskarżenia publicznego,
f) osoba od 13 do 18 roku życia powinna uzyskać skuteczną zgodę swoich przedstawicieli ustawowych;
g) zaakceptowała niniejszy Regulamin w całości i bez zmian.

§ 2

1. Wolontariusz zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienia i dostarczenia do Fundacji kwestionariusza, który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji pod adresem http://fundacjanakole.org/regulamin-wolontariatu/ wraz z pisemnym oświadczeniem o zaakceptowaniu Regulaminu Fundacji w całości i bez zmian. Osoby w wieku od 13 do 18 roku życia, powinny wraz z wypełnionym kwestionariuszem przesłać do siedziby Fundacji podpisane oświadczenie rodziców/przedstawicieli ustawowych o wyrażeniu zgody na zostanie Wolontariuszem.

2. Wolontariusz zobowiązuje się:

a) przestrzegać i realizować cele statutowe Fundacji;
b) dbać o mienie powierzone mu podczas pracy;
c) swoją postawą reprezentować godnie Fundację;
d) podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności konieczne do wykonywania powierzanych zadań i czynności;
e) swoim postępowaniem wyrażać chęć udzielania pomocy drugiemu człowiekowi;
f) wykazywać współczucie i wyrozumiałość dla ludzi dotkniętych chorobą, a w szczególności cierpiących na nią podopiecznych Fundacji;
g) być czujnym na nieszczęście i krzywdę drugiego człowieka.

§ 3

Głównym zadaniem Wolontariusza Fundacji jest realizacja celów statutowych Fundacji poprzez aktywny udział w szczególności w:

a) imprezach organizowanych dla podopiecznych fundacji  (pomoc podopiecznym w uprawianiu różnych dyscyplin sportowych, w szczególności poprzez prowadzenie rowerów typu tandem)
b) imprezach  i spotkaniach organizowanych dla podopiecznych Fundacji (pomoc w przygotowaniu miejsca ich organizacji, organizacja poczęstunku, organizacja zabaw i gier dla podopiecznych Fundacji);
c) akcjach marketingowych organizowanych przez Fundację takich jak roznoszenie ulotek, rozklejanie plakatów;
d) kwestach i imprezach charytatywnych organizowanych przez Fundację i służących realizacji jej celów statutowych;
e) indywidualnych spotkaniach z podopiecznymi;
f) wykładach i spotkaniach szkoleniowych poszerzających wiedzę na temat Wolontariatu.

§ 4

 Fundacja, w stosunku do wszystkich Wolontariuszy, ma obowiązek:

a ) poinformować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanego z wykonywanymi świadczeniami na rzecz Fundacji oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Wolontariusz oświadcza pisemnie, że został poinformowany o takim ryzyku,
b) zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez nich świadczeń, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
c)  w przypadku czynności wymagających wyjazdu, po uprzednim zleceniu wykonania takich czynności przez Fundację, pokrywać poniesione przez Wolontariusza wydatki w tym koszty podróży oraz niezbędnych wydatków związanych z z wykonywanymi świadczeniami,  poniesionych przez Wolontariusza .Wolontariusz ma prawo do zwolnienia Fundacji na piśmie pod rygorem nieważności z tego obowiązku,
d)  pokrywać koszty szkoleń i wykładów poszerzających wiedzę na temat Wolontariatu.
e) Wolontariuszowi, z którym zostało zawarte pisemne porozumienie obejmujące świadczenie czynności określonych w tym porozumieniu na potrzeby statutowej działalności Fundacji, na okres przekraczający 30 (trzydzieści dni), przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadków przy wykonywaniu czynności określonych w porozumieniu, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 30 października 2002 roku o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2002 roku, Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.).
f) Wolontariuszowi, który wykonuje czynności na rzecz statutowej działalności Fundacji przez okres nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Fundacja zobowiązuje się zapewnić odpowiednie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

 

§ 5

1. W przypadku, gdy Wolontariusz wykonuje samodzielnie swoje obowiązki i nie podlega nadzorowi osoby odpowiedzialnej ze strony Fundacji, Fundacja jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną przez Wolontariusza przy wykonywaniu czynności, chyba że Fundacja nie ponosi winy w wyborze Wolontariusza.
2. W przypadku, gdy Wolontariusz wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za Wolontariusza, Fundacja jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną z winy Wolontariusza przy wykonywaniu tych czynności.
3. Wolontariusz jest odpowiedzialny wobec Fundacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z czynności świadczonych na rzecz Fundacji, jeżeli Fundacja w wyniku takiego działania Wolontariusza poniosła szkodę.
4. Wolontariusz jest odpowiedzialny za wszelkie powierzone mu mienie Fundacji, w szczególności za środki pieniężne powierzone mu przez Fundację, jak również środki pieniężne uzyskane w wyniku kwesty organizowanej przez Fundację.

§ 6

1. W przypadku złamania postanowień niniejszego regulaminu, osoba będąca koordynatorem Wolontariuszy w Fundacji ma prawo do wypowiedzenia współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym.
2. Wypowiedzenie współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić również w przypadku braku zaangażowania Wolontariusza przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty podpisania porozumienia.
3. Fundacja i Wolontariusz mogą w każdym czasie rozwiązać zawarte porozumienie o wykonywaniu czynności na rzecz Fundacji, z zachowaniem 7 – dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia musi być złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Fundacji pod następującym adresem http://fundacjanakole.org/regulamin-wolontariatu/

§ 7

Pozostałe zasady działalności Wolontariusza regulują ustawy:

a) z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.);
b) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).