REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ „Rajd rowerowy na Biskupią Kopę III/ Leśny Bar” ORGANIZATOR FUNDACJA NAKOLE

Komandor rajdu:
Karolina Włodarska (tel. 781-986-575)

komandor trasy:
Łukasz Jurkowski
obsługa na trasie: członkowie  fundacji

Cel rajdu :

Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku.
Inspirowanie zdrowych metod spędzania wolnego czasu.
Zaciskaniu więzi społecznych i integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– Każdy uczestnik przed startem w wycieczce rowerowej ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
– Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
– Zaleca się używanie kasku i  kamizelki odblaskowej.
– Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
– Przestrzegania Regulaminu Wycieczki oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
– Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m.
– Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
– Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
– Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje będą organizowane poza jezdnią, na parkingu, łące, bezpiecznym poboczu itp.
– Przed wyruszeniem kierownik rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
– Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

UWAGA: Listopad to pora później jesieni  – pogoda w może być bardzo kapryśna. Bardzo prosimy o dostosowanie odzieży do różnych warunków atmosferycznych.
Pamiętajcie o ubraniach przeciwdeszczowych, czapkach, rękawiczkach i grubych skarpetach!!
Ponadto szybko zapada zmrok więc oświetlenie rowerowe powinno być sprawdzone, sprawne i przygotowane na ewentualną zmianę baterii.

 

Na trasie rowerowej zabrania się :
– Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
– Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
– Niszczenia przyrody,
– Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
– Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 

ZGŁOSZENIA :
– Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://forms.gle/EsAJpS4GhXk8yvsF6
-Ze względów organizacyjnych – organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeniowej w dowolnym terminie

 

WPISOWE :
–  wynosi 150 zł i zawiera:
* 2 noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym Banderoza
*09.11 Obiadokolację,
*10.11 śniadanie oraz kolację
*11.11 śniadanie
+ paliwo do auta asekurującego.

– płatne jest do 03.11.2019 r.
Dane do Przelewu:
Fundacja naKole
ul.Mikołaja 4/7
45-127 Opole
nr konta: 29 2530 0008 2011 1038 7478 0001
Tytuł: Rajd rowerowy na Biskupią Kopę III

– liczba miejsc ograniczona 25 osób

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

– Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
– Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
– Organizator rajdu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie od NW i OC
– ze względu na czasowy pobyt uczestników poza granicami państwa organizator zaleca posiadanie karty EKUZ oraz dokumentów potwierdzających tożsamość uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Wszyscy uczestnicy uczestniczący w wycieczce wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie mojego wizerunku, oraz przetwarzanie moich danych osobowych w dokumentacji niezbędnej do prowadzenia rozliczania projektu przez Fundację naKole, Fundację Orlen-dar serca, oraz PKN Orlen S.A Niniejsza zgoda obejmuje wielokrotne wykorzystanie wizerunku, zarejestrowanego w okresie 01.11.2018 r.- 15.06.2019 r. podczas realizacji projektu „Opolszczyzna na kołach” w celach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechniania jej działalności statutowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.w szczególności w:

  • publikacjach elektronicznych, nagraniach, zdjęciach
  • prasie, stronach internetowych, portalach społecznościowych
  • broszurach, ulotkach, gazetkach itp.

Uczestnicy niniejszej zgody udzielają nieodpłatnie i nie będą wysuwać jakichkolwiek roszczeń z nią związanych w stosunku do organizatorów.

– Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.