2018.11.10-11 Rajd na Kopę II – Regulamin

 REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
„ Rajd na Kopę II”
ORGANIZATOR FUNDACJA NAKOLE

Komandor rajdu:
Alicja Stelmaszczyk (tel. 796-085-393)
Karolina Włodarska (tel. 781-986-575)

komandor trasy:
Adam Lewandowski
obsługa na trasie: członkowie zarządu fundacji

Cel rajdu :

Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku.
Inspirowanie zdrowych metod spędzania wolnego czasu.
Zaciskaniu więzi społecznych i integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością.

Uczczenie 100- rocznicy odzyskania niepodległości,
oraz rocznicy pierwszego rajdu Fundacji naKole.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
– Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
– Zaleca się używanie kasku i  kamizelki odblaskowej.
– Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
– Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
– Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m.
– Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
– Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
– Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje będą organizowane poza jezdnią, na parkingu, łące, bezpiecznym poboczu itp.
– Przed wyruszeniem kierownik rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
– Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

UWAGA: Listopad to późna jesień – pogoda w może być bardzo kapryśna. Bardzo prosimy o dostosowanie odzieży do różnych warunków atmosferycznych.
Pamiętajcie o ubraniach przeciwdeszczowych, czapkach, rękawiczkach i grubych skarpetach!!

Na trasie rowerowej:
– Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
– Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
– Niszczenia przyrody,
– Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
– Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

ZGŁOSZENIA :
– Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio u koordynatora rajdu, telefonicznie lub drogą elektroniczną (za pośrednictwem Facebook-a lub na adres e-mail info@fundacjanakole)
-Organizator nie zwraca pieniędzy za wniesioną opłatę startową po upływie ostatecznego terminu wpłaty tj. 20.10.2018 r
-Ze względów organizacyjnych – organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeniowej w dowolnym terminie

WPISOWE :
Wpisowe płatne do 20.10.2018 r. wynosi  50 zł od osoby
Wpisowe zawiera:
– Opłatę za nocleg
– koszty organizacyjne – tj. paliwo, opłatę za przygotowanie ogniska,  itp.
Uczestnicy opłacają we własnym zakresie wyżywienie.

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 20.10. 2018 r. na konto : Fundacja naKole Nest Bank nr konta 29 2530 0008 2011 1038 7478 0001 – z dopiskiem “ Rajd na Kopę II”

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

– Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
– Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
– Organizator rajdu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie od NW i OC oraz posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
  • Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.