naKole do Mosznej – Regulamin

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ
„naKole do Mosznej”
ORGANIZATOR FUNDACJA NAKOLE

Komandor rajdu:
Karolina Włodarska (tel. 781-986-575)
Alicja Stelmaszczyk (tel. 796-085-393)

komandor trasy:
Adam Lewandowski
obsługa na trasie: członkowie zarządu fundacji

Cel rajdu :

Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku.
Inspirowanie zdrowych metod spędzania wolnego czasu.
Zaciskaniu więzi społecznych i integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością.

Zwiedzanie Zamku w miejscowości Moszna

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
– Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
– Zaleca się używanie kasku i  kamizelki odblaskowej.
– Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
– Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
– Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m.
– Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
– Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
– Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje będą organizowane poza jezdnią, na parkingu, łące, bezpiecznym poboczu itp.
– Przed wyruszeniem kierownik rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
– Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

UWAGA: Majowa pogoda lubi być kapryśna dlatego prosimy o dostosowanie odzieży do różnych warunków atmosferycznych.

Na trasie rowerowej zabrania się :
– Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
– Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
– Niszczenia przyrody,
– Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
– Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 

ZGŁOSZENIA :
– Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://nakoledomosznej.evenea.pl/
-Ze względów organizacyjnych – organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeniowej w dowolnym terminie

WPISOWE :
– 
wpisowe płatne do 05.05.2019 r. wynosi 30 zł.
– wpłaty można dokonać za pośrednictwem strony evenea https://nakoledomosznej.evenea.pl/

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

– Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
– Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
– Organizator rajdu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie od NW i OC

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Wszyscy uczestnicy uczestniczący w wycieczce wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie ich wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji niezbędnej do prowadzenia i rozliczania projektu przez Fundację naKole, Fundację Orlen-dar serca, oraz PKN Orlen S.A.
Niniejsza zgoda obejmuje wielokrotne wykorzystywanie wizerunku, zarejestrowanego w okresie 01.11.2018 r.- 15.06.2019 r. podczas realizacji projektu „Opolszczyzna na kołach”  w celach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechniania jej działalności statutowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w:

  • publikacjach elektronicznych, nagraniach, zdjęciach
  • prasie, stronach internetowych, portalach społecznościowych
  • broszurach, ulotkach, gazetkach itp.

Uczestnicy niniejszej zgody udzielają nieodpłatnie i nie będą wysuwać jakichkolwiek roszczeń z nią związanych w stosunku do organizatorów.

– Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.