2019.03.24 naKole do Łambinowic

 

Najwyższy czas zacząć sezon rowerowy 🙂
Fundacja naKole wraz Fundacją Orlen serdecznie zaprasza na pierwszą w tym roku wspólną wycieczkę rowerową. Przemierzając malowniczą trasę z Opola przez Chmielowice, Komprachcice, Ochodze, kolejno przez las w Przechodzie udamy się do Łambinowic gdzie zwiedzimy Muzeum Jeńców Wojennych. Droga powrotna nieco inna bo przez Tułowice, Szydłów, Polską nową wieś do Opola. Trasa ok.75 km

PLAN WYCIECZKI
Tępo spokojne spacerowe, dostosowane do potrzeb grupy.

ZBIÓRKA
godzina 8:45
Pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego (Baba na byku)
START
godzina 9:00
ZWIEDZANIE MUZEUM
godzina 12:00
POWRÓT
godzina 16:00
ZAKOŃCZENIE
godzina 19:00

CEL

Muzeum Jeńców Wojennych jest wojewódzką instytucją kultury, zajmującą się
problematyką jeniecką, w tym przede wszystkim niemieckim i radzieckim systemem jenieckim,
a także niektórymi zagadnieniami z zakresu II wojny światowej oraz najnowszej historii Polski.
Prowadzi działalność naukowo-badawczą, dokumentacyjną, wydawniczą, edukacyjną,
wystawienniczą, upamiętniającą i konserwatorską.

Więcej informacji znajdziecie na stronie
http://www.cmjw.pl/

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ
„naKole do Łambinowic”
ORGANIZATOR FUNDACJA NAKOLE

Komandor rajdu:
Alicja Stelmaszczyk (tel. 796-085-393)
Karolina Włodarska (tel. 781-986-575)

komandor trasy:
Adam Lewandowski
obsługa na trasie: członkowie zarządu fundacji

Cel rajdu :

Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku.
Inspirowanie zdrowych metod spędzania wolnego czasu.
Zaciskaniu więzi społecznych i integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością.

Zwiedzanie Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
– Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
– Zaleca się używanie kasku i  kamizelki odblaskowej.
– Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
– Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
– Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m.
– Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
– Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
– Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje będą organizowane poza jezdnią, na parkingu, łące, bezpiecznym poboczu itp.
– Przed wyruszeniem kierownik rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
– Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

UWAGA: Marzec to wczesna wiosna – pogoda w może być bardzo kapryśna. Bardzo prosimy o dostosowanie odzieży do różnych warunków atmosferycznych.
Pamiętajcie o ubraniach przeciwdeszczowych, czapkach, rękawiczkach i grubych skarpetach!!

Na trasie rowerowej zabrania się :
– Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
– Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
– Niszczenia przyrody,
– Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
– Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

ZGŁOSZENIA :
– Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://goo.gl/forms/jH0dPXoiqMBQku3Z2
-Ze względów organizacyjnych – organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeniowej w dowolnym terminie

WPISOWE :
– 
udział w wycieczce jest bezpłatny

liczba miejsc ograniczona 20 osób

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

– Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
– Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
– Organizator rajdu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca indywidualne ubezpieczenie od NW i OC

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Wszyscy uczestnicy uczestniczący w wycieczce wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie ich wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji niezbędnej do prowadzenia i rozliczania projektu przez Fundację naKole, Fundację Orlen-dar serca, oraz PKN Orlen S.A.
Niniejsza zgoda obejmuje wielokrotne wykorzystywanie wizerunku, zarejestrowanego w okresie 01.11.2018 r.- 15.06.2019 r. podczas realizacji projektu „Opolszczyzna na kołach”  w celach promocyjnych i informacyjnych oraz rozpowszechniania jej działalności statutowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w:

  • publikacjach elektronicznych, nagraniach, zdjęciach
  • prasie, stronach internetowych, portalach społecznościowych
  • broszurach, ulotkach, gazetkach itp.

Uczestnicy niniejszej zgody udzielają nieodpłatnie i nie będą wysuwać jakichkolwiek roszczeń z nią związanych w stosunku do organizatorów.

– Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.